top of page

NEWS

A short animation showing how our charity works.

As part of the Patagonia Instrument Project's ongoing development we are now supporting those with a passion for music here in Wales as well as Patagonia.  We have recently donated ten violins and violas to Islwyn High School to enable them to start a string group for Year 7 pupils.

IMG_2547.jpg

We have also donated seven three-quarter size violins to Montgomeryshire Youth Music in Powys with a further ten

to be sent very soon.

image29.jpeg

On St David's day we launched our new appeal to raise £1,500 for a Teifi Harp to be sent to the Gaiman School of Music so they can expand their teaching to the local bilingual secondary school.  

To reach the target, alongside cash donations we sell any donated instruments that are either too large or not good enough to send to Patagonia.  We also have an Ebay site where current listings include a drum-kit, a violin case, some earrings and a pair of shoes!

A6DN2jGCEAA4QKs.jpg

Early this year the Arcos String Group in Esquel, Chubut were

able to buy twenty new chairs with funds provided by the Patagonia Instrument Project.  We sent them a load of instruments last year so they can now finally sit for rehearsals!

IMG_4044_2.jpeg

The children at Ysgol y Cym in Trevelin, Patagonia, were very grateful for our donation to arts-based purchases.  As well

as sending musical instruments from Wales and supplying them from local music shops in Patagonia, we also send

donations directly to be spent whichever way each organisation sees fit.

image2.png

Earlier this year the total value of donations received and instruments sent to Patagonia reached the £20,000 mark.  

A huge thank you to everyone who has contributed and

supported us since we started in April 2016.  

The children at Ysgol Gymraeg y Gaiman are very

grateful to you all, diolch!

thumbnail.jpg

Registered Charity No. 1170987              

Patron: Catrin Finch

NEWYDDION

Fideo byr yn dangos sut mae ein elusen yn gweithio.

Fel rhan o ddatblygiadau parhaus Prosiect Offeryn Patagonia ni rwan yn cefnogi pobl sydd gyda angerdd am gerddoriaeth yma yng Nghymru ac ym Mhatagonia.  Yn ddiweddar rhoddon ni deg feiolin a fiola i Ysgol Uwchradd Islwyn i alluogi nhw i ddechrau grŵp llinynnol ar gyfer disgyblion blwyddyn 7.

IMG_2547.jpg

Ni wedi rhoi saith feiolin maint tri-chwarter i Gerddorion Ifanc Maldwyn ym Mhowys gyda deg arall ar y ffordd.

image29.jpeg

Ar Dydd Gŵyl Dewi lansiwyd apêl newydd i godi £1,500 er mwyn danfon Telyn Teifi i Ysgol Cerdd Gaiman i alluogi nhw i ehangu’r dysgu i’r ysgol uwchradd ddwy-ieuthog lleol.  Er mwyn cyrraedd y nod ni wedi bod yn derbyn rhoddion arian parod a wedi bod yn gwerthu unrhyw offerynau sy’n rhy fawr neu ddim digon da i’w ddanfon i Batagonia.  Ni hefyd wedi bod yn gwerthu nwyddau ar Ebay, mae cit drymiau, cês feiolin, clystdlysau a pâr o sgidiau ar gael nawr!

A6DN2jGCEAA4QKs.jpg

Yn gynharach y flwyddyn yma roedd Grŵp Llinynnol Arcos yn gallu prynu dauddeg o gadeiriau newydd gyda’r arian a rhoddwyd gan Prosiect Offeryn Patagonia.  Ar ôl danfon lot o offerynnau blwyddyn diwethaf mae nhw rwan yn gallu eistedd yn yr ymarferion!

IMG_4044_2.jpeg

Mae plant yn Ysgol y Cym yn Nhrefelin, Patagonia, yn ddiolchgar iawn am ein rhodd tuag at eu cronfa celfyddydau.  Ni’n danfon offerynnau cerdd o Gymru i’r siopau lleol ym Mhatagonia ond hefyd ni’n danfon rhoddion ariannol yn uniongyrchol er mwyn i bob grŵp allu gwario pres ar y pethau maent yn gweld sydd ei angen.

image2.png

Yn gynharach y flwyddyn yma roedd cyfanswm gwerth y rhoddion a’r offerynnau sydd wedi cael ei ddanfon i Batagonia wedi cyrraedd £20,000.  Diolch o galon i bawb sydd wedi rhoi a cymorthi ni ers i ni ddechrau ym mis Ebrill, 2016.  

Mae’r plant yn Ysgol Gymraeg y Gaiman yn ddiolchgar iawn!

thumbnail.jpg

Supported by Teithiau Tango

© 2020 Patagonia Instrument Project

bottom of page