top of page

LINKS

 

 

The British Council is the UK's international organisation for cultural relations and educational opportunities.  We have received a generous grant and are continuing discussions for ongoing support.  

EV-ENTZ Music are suppliers of musical instruments and accessories along with Backline Hire, Percussion Hire, Staging, Stage Crew and Stage Management, located in Newport, Wales.  Adrian at

EV-ENTZ is providing the Project with logistical support, discounted percussion instruments and has donated a pair of timpani.

Teithiau Tango, a Welsh Tour Operator specialising in travel to the Welsh region of Patagonia in Argentina, was first launched in 2008 and is proud to have offered nearly ten years of quality group and individual excursions to Welsh Patagonia.  Teithiau Tango supports projects in the Welsh communities in Argentina and works to promote the area on both sides of the Atlantic, focusing on the Welsh language and culture.  

BBC National Orchestra of Wales plays a special role as both a broadcast orchestra and the national symphony orchestra of Wales.  Touring throughout Wales, the UK and around the world, they appear annually at the BBC Proms and are frequently broadcast on BBC Radio.  

As well as delivering an extensive learning programme, BBC NOW is one of the UK’s foremost soundtrack orchestras, working on programmes including War and Peace

A Midsummer Night’s Dream and of course, Doctor Who.

SeaFair is a freight and logistics 

organisation providing international sea, air and road transportation.  SeaFair (UK) Ltd

is a member of the Seafair family with a strong focus on Latin America and the Caribbean.  The office is managed by experienced staff with knowledge of the 

area, the local customs procedures and their language.

Established in 1984 by Christopher King, Cardiff Violins started life as a small workshop in Cardiff Bay, primarily servicing the Welsh National Opera, BBC National Orchestra of Wales, amateur players, teachers and college students.  With nearly 40 years experience working with stringed instruments, Chris has acquired much knowledge and devised several unique processes for enabling an instrument to sound at its best.  

He is providing his expertise in support of the Project.

Stage Sound Services was started in Cardiff, Wales over 20 years ago by Phil Hurley. Today, it is one of the premier sound and video hire and production companies in the UK.  As a major independent supplier of sound and video equipment they provide a fully integrated service and technical expertise across the UK and internationally. Phil has kindly repaired some flight cases for us and has donated a brand new case.

Founded in Buenos Aires in 1961 Sintec-tur has established itself among the leading travel companies in the country.  As well as being specialists in sports travel and cruise ships they are well established as one of the go to companies for touring musical groups, including BBC NOW on their recent tour of South America.  We are fortunate to have Mariano, our 'Man in Buenos Aires' to provide logistical support.

Pencerdd Music in Penarth, Cardiff, was established in 2002 as a specialist harp shop and has grown over the years into a large general music store for instruments and accessories including Woodwind, Brass, Strings, Harps, Guitars, Digital Pianos,

Keyboards and much more.  There is also a large sheet music department with a specialist sheet music ordering service. 

Registered Charity No. 1170987   

Patron: Catrin Finch

CYSYLLTIADAU

Mae Teithiau Tango yn gwmni teithio Cymreig sy’n arbenigo mewn teithiau i'r rhanbarth Gymreig o Batagonia yn yr Ariannin.  Cafodd y cwmni ei sefydlu yn 2008 ac erbyn hyn yn falch ei bod wedi cynnig bron i ddeng mlynedd o deithiau grŵp ac unigol o’r safon uchaf i’r Wladfa Gymreig. Mae Teithiau Tango yn cefnogi prosiectau’r cymunedau Cymreig yn yr Ariannin yn ogystal â chynorthwyo i’w hyrwyddo y ddwy ochr o fôr yr Iwerydd, gan ffocysi ar yr iaith a'r diwylliant Cymreig.

Y Cyngor Prydeinig yw sefydliad rhyngwladol Prydain Fawr ar gyfer cysylltiadau diwylliannol a chyfleoedd addysgol.  Rydym wedi derbyn grant hael ac yn parhau trafodaethau am gymorth parhaol. 

Mae EV-ENTZ Music yn gyflenwyr o offerynnau cerdd ac ategolion ynghyd â Hurio offer sydd wrth gefn (Backline), Hurio Offerynnau Taro, llwyfannu, Criw Llwyfan a Rheoli Llwyfan, a leolir yng Nghasnewydd, Cymru.  Mae Adrian yn EV-ENTZ yn darparu'r Prosiect gyda chefnogaeth logistaidd, rhoi disgownt ar offerynnau taro ac wedi hefyd rhoi pâr o timpani.

Mae Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC yn chwarae dau rôl arbennig fel cerddorfa darlledu a cerddorfa symffoni cenedlaethol Cymru.  Mae'r gerddorfa yn teithio yng Nghymru, Prydain Fawr, ac ar draws y byd. Hefyd, mae'r gerddorfa yn perfformio yn y Proms yn Llundain bob blwyddyn, ac yn darlledu ar y radio yn aml iawn.  Ynghyd a cyflawni gwaith addysg eang iawn, mae'r gerddorfa yn enwog am wneud nifer o traciau sain i'r teledu, gan gynnwys War and Peace,

A Midsummer Night's Dream ac wrth gwrs, Doctor Who

Mae SeaFair yng nghwmni nwyddau a logisteg sy’n darparu trafnidiaeth rhyngwadol yn yr awyr, ar y môr ac ar y ffyrdd.  Mae SeaFair (UK) Ltd yn rhan o’r teulu SeaFair gyda pwyslais cryf ar yr Amerig Lladin a’r Caribî.  Mae’r syddfa yn cael ei redeg gan staff profiadol sy’n adnabod yr ardal, y traddodiadau a’r iaith lleol. 

Yn 1984 sefydlodd Christopher King, Cardiff Violins mewn gweithdy bach ym Mae Caerdydd, yn bennaf i wasanaethu Opera Cenedlaethol Cymru, Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC, chwaraewyr amatur, athrawon a myfyrwyr coleg.  Gyda fwy na 40 mlynedd o brofiad yn gweithio gyda llinynnau, mae Chris wedi dyfeisio nifer o brosesau unigryw i wneud offerynnau llinynol swnio ar eu gorau.  Mae Chris yn rhoi eu gymorth a'i arbenigedd i'r Prosiect.

Sefydlwyd Sintec-tur yn Buenos Aires yn 1961, ac ers hynny mae wedi sefydlu ei hun ymhlith y cwmniau teithio gorau yn y wlad. Yn ogystal a bod yn arbenigwyr mewn teithiau chwaraeon a llongau mordaith, meant wedi sefydlu'n dda ar gyfer helpu teithiau grwpiau cerddorol, gan gynnwys taith Cerddorfa Cenedlaethol Gymreig y BBC i De America yn 2015.  Da ni'n ffodus iawn o gael cymorth Mariano, ein dyn yn Buenos Aires, sy'n rhoi cymorth logistaidd i ni.

Cafodd Pencerdd Music ei sefydlu yn 2002 fel siop telyn arbenigol.  Mae lleoliad y siop ym Mhenarth, Caerdydd, ac erbyn hyn mae wedi datblygu mewn I siop cerddoriaeth cyffredinol, sy'n delio gyda Chwythbrennau, Pres, Llinynnau, Telynau, Gitarau, Pianos Digidol, a llawer mwy.  Mae yna hefyd adran cerddoriaeth brint yno gyda gwasanaeth arbenigol i archebu cerddoriaeth.

Dechreuodd 'Stage Sound Services' yng Nghaerdydd gan Phil Hurley dros 20 mlynedd yn ôl.  Heddiw, mae'n un o gwmniau fwyaf prydain ar gyfer sain, cynhyrchu a llogi fideo. Fel cyflenwr annibynnol mawr o offer sain a fideo meant yn darparu gwasanaeth cwbl integredig ac arbenigedd technegol ar draws Prydain ac yn rhyngwladol.  Mae Phil wedi trwsio nifer o blychau hedfan i ni a mae o wedi rhoi un newydd i ni hefyd. 

© 2020 Patagonia Instrument Project

Supported by Teithiau Tango

bottom of page